top of page

Et arkitektoppdrag er delt opp i visse faser som beskriver arbeids gang og samtidig gir en oversikt over utbetalingen av honoraret. Hvilke faser som er aktuelle for det spesifikke prosjektet vil av forskjellige grunner variere fra gang til gang.

 

Fase 1 – Innledning/rådgivning

Innledende uforpliktende møte hvor vi går i gjennom de økonomiske rammene samt diskuterer ønsket fremdrift og omfanget av oppdraget. Denne konsultasjonen gir vi uten omkostninger.

 

På bakgrunn av dette kan vi komme med et skriftlig tilbud på et eventuelt arkitektarbeid.

 

Fase 2 - Skisseprosjekt

Arkitekt og byggherre er enig om økonomiske forhold og oppdragets omfang; samarbeidet kan starte. Tomten befares og ønskede detaljer måles opp og tegnes inn på det kommunale kartet. Hvis det ikke foreligger gode nok kommunale kart over eiendommen, eller hvis tomten har en spesiell topografi, kan det bli aktuelt å bestille en oppmåling.

 

Først lages en mulighetsstudie for å avklare muligheter og begrensninger på tomten. Her vurderes overordnede føringer som plangrunnlaget, byggegrenser, servitutter, eventuelle ledninger i grunnen m.m..Neste skritt er idéskisser for byggets utforming. Byggherre kan enten godta idéskissene som basis for videre opptegning, be om nye skisser, eller avbryte samarbeidet mot utbetaling av påløpne utgifter.

 

 

Fase 3 - Forprosjekt

Når arkitekt og byggherre har kommet til enighet rundt ideskissene starter uttegning av forprosjekt. Dette er mer nøyaktige tegninger (planer, snitt og fasader), men 

fortsatt skissemessig. De skal være lette å rette på, men samtidig såpass nøyaktige at både arkitekt og byggherre vet hva de snakker om.

 

 

Fase 4 - Rammesøknad

På bakgrunn av forprosjektet utarbeider arkitekten tegninger for byggesøknad (rammesøknad) i målestokk 1:100. Arkitekten sørger også for utfylling av nødvendige skjema, nabovarsling etc. og sender til slutt søknad om rammetillatelse til kommunen.

 

Fase 5 – Arbeidstegninger og detaljer

Etter godkjent rammesøknad utarbeides arbeidstegninger i 1:50, rom-, vindus- og dørskjema samt nødvendige detaljer. I denne fasen kommer mange av detaljene i forprosjektet tydeligere frem og byggherre får tid til å tenke seg om enda en gang.

 

Disse dokumentene/tegningene gir et sikkert grunnlaget for innhenting av anbud og man kan unngå pristillegg som følge av endringer underveis.

 

Fase 6 – Anbud

Vi henter inn anbud fra flere konkurrerende byggmestre, entreprenører og leverandører og vurderer anbudene opp mot hverandre. Her kan det være mye å spare da 

forskjellen mellom høyeste og laveste anbud ofte er betydelig.

 

Med bakgrunn i anbudsmaterialet kan det trekkes ut arbeider som byggherre ønsker å gjøre selv; det kan være mye å spare på egeninnsats så lenge det ikke forsinker byggeprosessen.

Fase 7 – Igangsetting

Når alle aktører er på plass sender arkitekten søknad om igangsetting til kommune; så snart denne er godkjent kan byggearbeidene påbegynnes.

 

Fase 8 - Oppfølging

Det er byggmesteren som administrerer byggeprosessen og sørger for at materialer og håndverkere er til stede til rett til. Arkitekten vil være tilgjengelig hvis byggmester har spørsmål og arkitekten deltar på byggemøter og byggeplassbefaringer. Sistnevnte er viktig for å sikre at byggmesteren leverer i henhold til kontrakt. Arkitekten vil også passe på så det ikke gjøres feil som vil være vanskelige og/eller kostbare å rette opp.

 

Når huset er ferdig og har vært i bruk i ett år er det tid for ettårsbefaring. Sammen går vi gjennom bygget og rapporterer til byggmester eventuelle feil og mangler.

 

Arkitektoppdraget er nå over. Da står det bare igjen å kose seg med sluttproduktet.

 

 

”There are three forms of visual art: painting is art to look at, sculpture is art you can walk around, and architecture is art you can walk through.” (Dan Rice).

bottom of page