top of page

For mange er husbygging livets største investering. Derfor må det vel lønne seg å bruke litt tid og omtanke før man bestemmer seg. Tilbudene forsvinner ikke over natta. Ta en prat med en arkitekt. Det koster lite eller ingenting, og det forplikter ikke.

 

I det følgende har vi oppsummert fem grunner for at det kan lønne seg å snakke med en arkitekt før man kaster seg ut i byggesaken.

 

 

1. Arkitekten er husbyggerens “advokat”

Ofte kan det være greit å ha en skulder å lene seg på. Arkitektene står på byggherrens side og er husbyggerens veiledere og medsammensvorne gjennom et uoversiktlig bygge- og varemarked. Vi kjenner markedet og produktene, og kan velge der prisen står i et riktig forhold til kvaliteten. Vi vil også være tilgjengelig i byggeperioden og vil representere byggherre på byggemøter og byggeplassbefaringer. Sistnevnte er viktig for å sikre at byggmesteren leverer i henhold til kontrakt.

 

Arkitekten skal ha sin lønn som andre som er engasjert i byggeprosessen, men har ingen interesser eller fortjeneste ved salg av produkter, og står derfor fritt i valget mellom mulighetene.

 

 

2. Trenger ikke å være dyrere enn kataloghus

Mange husbyggere unngår arkitekter fordi de er redde for at husene blir for dyre, men det er først og fremst husbyggerens behov og krav som avgjør husets pris.

Arkitekttegnede hus trenger ikke være dyrere enn kataloghus. Nøkternt materialvalg, god tomtetilpasning med rimelige grunnarbeider og nøktern vurdering av plassbehov kan resultere i at våre hus blir billigere enn

kataloghuset. Spesielt ved bygging i bratt og vanskelig terreng kan man spare betydelige beløp ved en riktig tomtetilpasning – ofte 6-sifrede beløp. Arkitektens honorar er synlig i motsetning til kataloghuset hvor det er innbakt i prisen. Dette får noen til å tro at arkitekthonoraret er en ekstrautgift. “Ekstrautgiftene” til kataloghusene er store, både til planlegging, markedsføring og transport.

 

Arkitektens honorar går utelukkende til å forbedre husets kvalitet.

 

 

3. Reell valgfrihet

En del er redd for å miste valgfriheten ved å bygge med arkitekt. Forholdet er motsatt. Katalogens valgfrihet er meget begrenset. Husbyggeren kan velge mellom et begrenset antall typer. Bygging med arkitekt gir reell valgfrihet. Arkitekten utformer ditt personlige hus, skreddersydd til dine behov og din økonomi, tilpasset tomt og omgivelser med hensyn tatt til utsikt, sol og verdifulle landskapstrekk.

 

 

4. Tilpasning til sårbare bygningsmiljøer

I mange situasjoner stilles det store krav til nybyggets tilpasning til et enhetlig gammelt miljø. Det bør berikes av nybygget, ikke forstyrres av det. Både plassering, dimensjon og utforming får en vesentlig betydning for et vellykket resultat.

 

Et godt nytt våningshus eller en vakker ny kårbolig på et gammelt gårdstue er avhengig av en riktig plassering og utforming hvis resultatet skal bli vellykket. Et nytt hus i en enhetlig gaterekke krever den samme omtanke. Her er byggegrunnen i tillegg knapp, slik at den må utnyttes maksimalt.

Også nye boligområder med små tomter representerer en miljømessig sårbar situasjon. Husenes plassering og utforming skal ivareta beboernes ønsker om skjerming og privathet i forhold til den omkringliggende bebyggelse.

 

I slike situasjoner sier det seg selv at det ville være lite heldig å velge fra huskatalogen – for ikke å si umulig.

 

 

5. Estetikk og byggekunst

Arkitekten vil sørge for at husets plassering harmonerer med tomten og omkringliggende bebyggelse og landskapsrom, at utvendige fasader får en god estetisk utforming og materialbruk, at innvendige rom får fine og brukbare proposjoner, at romsekvenser bidrar til en fin flyt internt i huset, at dagslys slippes inn på best mulig måte osv.

 

Kort sagt sørger arkitekten for at de estetiske og romlige kvalitetene ivaretas. Et hus er så mye mer enn fire vegger og et tak som skal holde vær og vind ute.


 

 

”There are three forms of visual art: painting is art to look at, sculpture is art you can walk around, and architecture is art you can walk through.” (Dan Rice).

bottom of page